Báo cáo thống kê

Ngân hàng tên: Tất cả tên

Thể loại \ Nhóm tên Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Tổng cộng
Danh nhân 9 0 0 0 9
Danh nhân địa phương 34 0 0 63 97
Địa danh 5 255 11 0 271
Mỹ từ 1 1 8 2 12
Nhân vật lịch sử 536 1 0 123 660
Sự kiện 8 3 10 0 21

Ngân hàng tên: Tên chưa đặt

Thể loại \ Nhóm tên Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Tổng cộng
Danh nhân địa phương 31 0 0 62 93
Địa danh 0 162 0 0 162
Mỹ từ 0 1 0 0 1
Nhân vật lịch sử 82 0 0 123 205
Sự kiện 0 1 3 0 4

Ngân hàng tên: Tên đã đặt

Loại \ Nhóm Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Tổng cộng
Danh nhân 9 0 0 0 9
Danh nhân địa phương 3 0 0 1 4
Địa danh 5 93 11 0 109
Mỹ từ 1 0 8 2 11
Nhân vật lịch sử 454 1 0 0 455
Sự kiện 8 2 7 0 17

Đường phố đã đặt tên

Quận\Huyện Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Tổng cộng
Huyện Cam Lâm 55 2 2 0 59
Huyện Diên Khánh 171 348 0 1 520
Huyện Khánh Sơn 17 2 0 0 19
Huyện Khánh Vĩnh 80 2 2 0 84
Huyện Trường Sa 0 0 0 0 0
Huyện Vạn Ninh 46 0 0 0 46
Thành phố Cam Ranh 120 13 3 2 138
Thành phố Nha Trang 458 56 33 7 554
Thị xã Ninh Hòa 37 4 0 2 43

Công trình công cộng đã đặt tên

Quận/Huyện Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Tổng cộng
Huyện Cam Lâm 0 3 0 0 3
Huyện Diên Khánh 0 2 0 0 2
Huyện Khánh Sơn 0 0 0 0 0
Huyện Khánh Vĩnh 0 2 0 0 2
Huyện Trường Sa 0 0 0 0 0
Huyện Vạn Ninh 0 2 0 0 2
Thành phố Cam Ranh 0 3 0 0 3
Thành phố Nha Trang 3 0 2 2 7
Thị xã Ninh Hòa 0 2 0 0 2